6-latek w szkole

Jesteś tu: » Strona startowa » 6-latek w szkole

                                                                                                                                                         

 

Aktualności

Sześciolatek w szkole

Materiał opracowany na podstawie prezentacji Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej Ministra Edukacji Narodowej podczas grudniowej konferencji prasowej poświęconej problemom edukacji 6 latka w szkole. Mamy nadzieję, że przedstawione niżej informacje przybliżą stanowisko Pani Minister w kwestii obowiązku szkolnego dla 6 letnich dzieci i pozwolą Państwu w pełni odpowiedzieć na pytania zawarte w przesłanych ankietach.

Edukacja dziecka

Obecne zapisy prawne gwarantują 6 latkowi prawo do:

 • adaptacji do szkolnych warunków, a okres adaptacji powinien być dostosowany do Jego potrzeb,
 • nauczyciela dobrze przygotowanego do pracy z młodszym uczniem i takiego, który będzie Go prowadził przez pierwsze trzy lata nauki
  w szkole i oceniał jego osiągnięcia w sposób opisowy przez cały okres nauki w klasach I – III,
 • elastycznej organizacji zajęć edukacyjnych – jednostki lekcyjne nie powinny przekraczać 25 minut, przerwy dostosowane do Jego potrzeb i w miejscach odpowiednich do zabaw, zajęcia zróżnicowane i prowadzone różnymi metodami, z dominacją metod pozwalających dzieciom na aktywne, twórcze działania
 • indywidualnego podejścia, w tym rozwijania Jego zainteresowań, uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z różnymi specjalistami oraz indywidualnej pomocy w nauce,
 • w sytuacjach trudnych wsparcia i pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • nauki wśród dzieci w tym samym wieku, w oddziałach do 25 uczniów,
 • zagwarantowanego miejsca w szkole na pozostawienie podręczników i przyborów.

Trwają prace nad zmianą prawa. Nowe zapisy zobowiążą szkoły (szczególnie w klasach I – III) do:

 • elastycznej organizacji zajęć
 • nauki bez prac domowych
 • bieżących ocen również w formie opisowej
 • oceniania efektów kształcenia dopiero po III klasie

Opieka w szkole

Rodzice dziecka 6 letniego w szkole mają prawo do:

 • dowozu dziecka do szkoły pod opieką nauczyciela lub zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły (powyżej 3 km),
 • zapewnienia opieki świetlicowej, w grupach nie większych niż 25 uczniów, dodatkowych zajęć w czasie pobytu w świetlicy i pomocy indywidualnej w nauce,
 • ciepłych posiłków (w ramach funkcjonującej stołówki lub cateringu) i możliwości zwolnienia z opłat za żywienie,
 • zapewnienia opieki w szkole w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych

W zakresie opieki nad 6 latkiem nowe przepisy zobowiążą szkoły do stworzenia następujących warunków:

 • zwrotu kosztów dowożenia do szkoły dziecka w wieku do 7 lat (powyżej 3 km),
 • lepszej opieki dzięki dodatkowym środkom finansowym,
 • zapewnienia przez każdą szkołę ciepłych posiłków,
 • posiłków w innym czasie niż starsze klasy,
 • standardów zadań świetlicy,
 • opieki świetlicowej w osobnej grupie dzieci z klas I-III,
 • opieki świetlicowej w pojedyncze dni.

Uprawnienia rodziców

Rodzice mają prawo do:

 • otrzymania diagnozy przedszkolnej i bezpłatnej porady lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla siebie i dziecka,
 • uzyskania decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego jeśli poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda opinię o braku gotowości dziecka,
 • uwzględnienia przez dyrektora szkoły wniosku rodziców o edukację domową, jeśli został złożony do 31 maja poprzedniego roku szkolnego,
 • uwzględnienia opinii rodziców przy decyzji rady pedagogicznej o powtarzaniu klasy.

Nowelizacja prawa pozwoli na:

 • uzyskanie jednolitych narzędzi stosowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne przygotowanych dla 6-latków,
 • decydowanie przez rodziców o odroczeniu obowiązku szkolnego (przy opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o braku gotowości szkolnej dziecka),
 • uwzględnienie wniosku rodziców o edukację domową złożonego w dowolnym momencie,
 • decydowanie przez rodziców o powrocie dziecka do przedszkola,
 • decydowania przez rodziców o powtórzeniu klasy.

PROCEDURA INTERWENCYJNA
PROGRAM  ADAPTACYJNY

dla dzieci sześcioletnich rozpoczynających edukację szkolną

 w  Szkole Podstawowej Nr 10 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

w Jaśle

Opracowanie programu:

Wioletta Galej,

 Dorota Znamirowska,

Agnieszka Owczarska

 

Koordynator programu:

Urszula Janowiec

Przejście i adaptacja należą do istotnych bodźców rozwojowych i stanowią ważny przełom w życiu każdego dziecka. Podjęcie nowej roli, która jest dużą zmianą, wymaga wielu umiejętności emocjonalnych, społecznych i poznawczych. Dziecku często towarzyszą negatywne emocje: obawa, lęk, niepokój przed nowym i nieznanym. Program ma za zadanie pomóc dziecku w pokonaniu wspomnianych emocji oraz zminimalizowaniu stresu wywołanego przejściem z przedszkola do klasy I

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

 • Budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami przedszkolnymi i szkolnymi
 • Włączenie dzieci w życie, tradycje i zwyczaje szkoły
 • Przekształcenie środowiska szkolnego tak, by dzieci odbierały je jako otwarte i przyjazne
 •  Wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji

 CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 • Skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji i nowej roli
 • Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w nowych warunkach: stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, nawiązanie dobrych relacji nauczyciel – wychowanek, wypracowanie wspólnych norm i zasad
 •  Kształcenie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
 • Sukcesywne nabywanie umiejętności korzystania z różnych sprzętów i pomieszczeń
 • Poznanie osób pracujących w szkole – umiejętność zachowania się w stosunku do nich
 • Wyrabianie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w szkole
 • Ograniczenie w środowisku szkolnym liczby bodźców utrudniających dziecku adaptację
 • Nawiązanie dobrych relacji z rodzicami, ułatwiających dalszą współpracę

Przewidywane osiągnięcia:

ü  dziecko bezstresowo staje się  uczniem

ü  dziecko czuje się bezpiecznie w murach szkoły

ü  dziecko jest akceptowanie

ü  szanuje nauczyciela i kolegów w grupie

ü  potrafi pracować w zespole

ü  nie ma uprzedzeń do innych, porozumiewa się ze wszystkimi w grupie

ü  wie, co świadczy o jego wyjątkowości

ü  wie, jak funkcjonuje szkoła i swobodnie porusza się po budynku szkolnym

ü  umie słuchać innych

ü  wie, że każdy jest inny i ma do tego prawo

ü  rodzic ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko i współpracuje z nauczycielem

Przyjęcie sześciolatków w poczet uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 10 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jaśle  jest jednym z najważniejszych zadań wyznaczonych naszemu środowisku szkolnemu.

Oferujemy maluchom

 • „Dzień  otwarty” w czerwcu, dla dzieci, które od września będą uczęszczać do oddziału przedszkolnego
 • Udział dzieci i rodziców w zajęciach otwartych
 • Pedagogizacja rodziców w zakresie adaptacji dziecka do szkoły
 • Zebranie z rodzicami
 • Uczestniczenie dzieci w lekcji w klasie
 • Zapoznanie dzieci z nową panią, która będzie uczyć je w kl. I
 • Obserwacja i aktywny udział w lekcji
 • Zwiedzanie budynku szkoły, zapoznanie z zasadami korzystania z pomieszczeń
 • Możliwość poznania szkoły przy różnego rodzaju imprezach lokalnych
 • Miłe, serdeczne przyjęcie przez całą społeczność szkolną a szczególnie przez ich wychowawców, którzy dopilnują, by pobyt dzieci w szkole upływał w przyjaznej atmosferze, był dla dzieci ciekawy, bezpieczny i nie kojarzył się z zakończeniem zabaw
 • Bogatą ofertę edukacyjną, wspartą licznymi projektami edukacyjnymi, inicjatywami kierowanymi do najmłodszych, sprawiającymi że najmłodsze dzieci czują się w niej dobrze
 • Koła zainteresowań dla uczniów, które wszechstronnie rozwijają ich umiejętności i zaspokajają ich twórczą aktywność
 • W trosce o to, by uczniowie odczuwali satysfakcję z działalności twórczej, szkoła stwarza warunki  do przedstawiania ich osiągnięć na wystawie prac
 • Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w trudnych sytuacjach, udzielaną uczniom i rodzicom pomoc pedagoga, który w razie potrzeby organizuje współpracę z specjalistycznymi poradniami np. z Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • Fachowa pomoc logopedyczna  pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć
 • Pracownia komputerowa, gdzie uczniowie pracują na zajęciach przy swoich stanowiskach
 • Sala gimnastyczna dostosowana do potrzeb uczniów
 • Świetlica szkolna zlokalizowana w pobliżu sali gimnastycznej tak, aby można

 było w niej prowadzić zajęcia ruchowe

 •  Biblioteka szkolna od lat podejmująca liczne inicjatywy, aby oswoić dzieci ze szkołą zanim rzeczywiście staną się uczniami
 • Odwiedzenie gabinetu higienistki szkolnej
 • Udział dzieci w uroczystościach, imprezach i przedsięwzięciach szkolnych
 • Wycieczki i wyjścia organizowane wspólnie z uczniami
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji rodziców ze szkołą, nauczycielem i między sobą
 • Organizacja imprez klasowych z udziałem rodziców, zajęcia otwarte, udział rodziców w  wyjściach i wycieczkach
 • Przyzwyczajanie dzieci do współpracy i współdziałania w grupie

Pragniemy, by rodzic zapisując sześcioletnie dziecko do klasy pierwszej miał pewność, że jego pociecha będzie czuć się szkole dobrze, że zostanie otoczona życzliwością i opieką, a nauka w klasie pierwszej umożliwi jego dalszy rozwój.

 

Przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Jaśle dnia  13.03.2014r.
Opracowanie: szkolnastrona.pl